Vedtægter 

Vedtægter for World Robotic Organisation Danmark (WRO-DK)

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er World Robotic Organisation Danmark (WRO-DK).

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Aarhus kommune

§ 2 Formål

Foreningens formål er overordnet at stimulere interessen for Teknik- og Naturvidenskab blandt børn og unge med henblik på at skaffe et større rekrutteringsgrundlag for de tekniske- og naturvidenskabelige uddannelser.

Specifikt er det i tæt samarbejde med den til enhver tid siddende ”WRO National Organizer Denmark” at tilvejebringe midler til gennemførsel af undervisning og konkurrencer samt den daglige administration.

WRO-DK baserer sig på et princip om non-profit og overskud fra sponsorer, arrangementer, registreringsafgifter etc. anvendes til aktiviteter, der har til formål at interessere børn og unge for teknik og naturvidenskab.

Såfremt foreningen opnår et større overskud skal dette udelukkende anvendes til almen nyttige formål.

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2 Indmeldelse sker på foreningens adresse

Stk. 3 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne og opslag på foreningens hjemmeside. Generalforsamlingen kan afvikles som telekonference.

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde/deltagelse i telekonference.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af betaling for deltagere i WRO undervisning/konkurrencer i Danmark

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand

8. Valg af 5-10 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af  revisor

10. Eventuelt

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne giver skriftligt udtryk herfor. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af formanden og den valgte Sekretariatsfunktion.

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3 Sekretariatsfunktionen er den organisation/virksomhed, som er indehaver af licensen til at afholde konkurrencerne i Danmark – ”WRO National Organizer”. Funktionen aflønnes af de midler, som foreningen fremskaffer i form af deltagerbetaling, sponsorater m.v. Formanden forhandler en aftale med sekretariatsfunktionen som godkendes af Bestyrelsen på kalenderårets første Bestyrelsesmøde. Dette kan ske som en fast pris for året eller en aftale om aflønning efter forbrugt tid til en aftalt timepris.

Stk. 4 Sekretariatsfunktionen er ansvarlig for den daglige økonomi og kan disponere op til et beløb, som aftales i den årlige aftale mellem foreningen og Sekretariatsfunktionen. Det er Sekretariatsfunktionens ansvar, at der ikke indgås aftaler eller udbetales penge, som foreningen ikke er besiddelse af. Såfremt Sekretariatsfunktionen har krav på betaling – jvf. den indgåede aftale – og der IKKE er midler i foreningen til at honorere dette, kan betalingen udskydes til der igen findes midler UDEN at Sekretariatsfunktionen kan gøre krav på renter. Såfremt der ikke igen kommer midler tilstede bortfalder Sekretariatsfunktionens krav.

Stk. 5 Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Udover generalforsamlingen i juni måned afholdes der minimum et bestyrelsesmøde i løbet af efterårsmånederne. Alle møder kan afholdes som telekonferencer.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret

Stk. 2 Sekretariatsfunktionen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af Sekretariatsfunktionen.

Stk. 4 Regnskabet udarbejdes i samarbejde med den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og Sekretariatsfunktionen ved oprettelse af bankkonto. Der kan ikke indgås aftaler med 3. part uden at der foreligger en finansiering. Sekretariatet og/eller Bestyrelsen kan ikke pålægge medlemmer af Bestyrelsen juridisk eller økonomisk ansvar.

Stk. 2 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens generalforsamling.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål.

§ 11 Datering

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23. juni 2018.

Stk. 2 F.M.B.A. er slettet fra foreningens navn på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 14. august 2018.

Stk.3 Mindre revisioner (primært omkring medlemskreds og bestyrelse) er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2018

Stk. 4. Mindre revisioner primært omkring indkaldelse til generalforsamling og aftale mellem foreningen og sekretariatsfunktionen samt revision/regnskabsaflæggelse vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 3. juni 2019.